Etički kodeks preduzeća

Ovaj Etički kodeks primjenjuje se na:

  1. sve zaposlenike u javnom preduzeću, uključujući i pojedince i zastupnike koje javno preduzeće imenuje za obavljenje određenih djelatnosti;
  2. sve članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
  3. svako javno preduzeće ili pojedinca u čijem posrednom ili neposrednom vlasništvu je najmanje 10% od ukupne sume glasačkih prava javnog preduzeća

Smatra se da odnos povezanih lica (u daljem tekstu termin „povezano lice“ ili „povezana lica“ u skladu sa kontekstom) postoji u svakom od slijedećih slučajeva:

Načelo 1
Sukob interesa

Sukob interesa javlja se kada lični, odnosno profesionalni interes povezanog lica onemogućava, eventualno može onemogućiti, ili se čini da materijalno onemogućava interes, ili poslovanje javnog preduzeća ili sposobnost povezanog lica da ispunjava svoje obaveze i odgovornosti.

Povezano lice dužno je omogućiti uvid direktoru ili Nadzornom odboru ili drugom nadzornom organu u sve transakcije ili odnose za koje povezano lice opravdano očekuje da bi mogle dovesti do stvarnog ili očiglednog sukoba interesa sa javnim preduzećem.

Javnom preduzeću prilikom poslovanja, nije dopušteno da povezanim licima nudi povoljnije uvjete od onih koje nudi drugim licima koja nisu povezana sa javnim preduzećem. U smislu ovog stava sljedeća lica se smatraju povezanim licima:

  1. članovi uže porodice povezanih lica do trećeg stepena krvnog srodstva ili tazbine, odnosno lica koja žive u istom domaćinstvu sa pravnim licem;
  2. pravna lica koja raspolažu glasačkim pravima u javnom preduzeću
  3. pravna lica u kojima javno preduzeće ima udio od najmanje 10% (ili manje) od ukupne sume glasačkih prava;
  4. pravna lica u kojima sa najmanje 10% (ili manje) sume glasačkih prava raspolaže povezano lice
  5. pravna lica u kojima je povezano lice ili članovi uže porodice, prema definiciji u tački 1. ovog stava, član Nadzornog odbora ili direktor.

Ako bilo koje povezano lice zna ili je moralo znati da je neko drugo povezano lice djelovalo u suprotnosti sa odredbama ovog člana, to povezano lice je o tome dužno odmah obavijestiti direktora i Nadzorni odbor ili drugi nadzorni organ i ostale nadležne organe.

Načelo 2
Korporativne mogućnosti

U ispunjavanju svojih obaveza i odgovornosti, povezana lica bi trebala unapređivati legitimne interese javnog preduzeća kada se za to ukaže prilika.
Sama povezana lica ne bi trebala za sopstvene potrebe koristiti mogućnosti koje se otkriju u ispunjavanju njihovih obaveza i odgovornosti prema javnom preduzeću, odnosno koristiti imovinu javnog preduzeće ili informacije ili svoj položaj u svojstvu povezanih lica, radi lične koristi.
Rivalitet povezanog lica sa javnim preduzećem u svakom od prethodno navedenih slučajeva kojim se nanosi finansijska šteta preduzeću ili preduzećima, nije dozvoljen.
Da li se nekom od prethodno navedenih radnji uzrokuje finansijska šteta preduzeću utvrditi će direktor, Odbor za reviziju i Nadzorni odbor na osnovu svih releventnih činjenica i okolnosti, uključujući i slučaj u kojem se u lične svrhe koriste mogućnosti preduzeća, bez obzira da li je preduzeće prethodno odbilo realizirati tu predloženu mogućnost u sopstvenu korist.

Načelo 3
Stručne sposobnosti i savjesno postupanje

Povezana lica javnog preduzeća dužna su vršiti svoje funkcije, izvršavati svoje obaveze uz dužnu pažnju, stručno i savjesno.

Načelo 4
Zaštita i pravilna upotreba imovine preduzeća

U ispunjavanju svojih obaveza i odgovornosti Nadzorni odbor i direktor dužni su podsticati na odgovorno korištenje i kontrolu imovine i resursa javnog preduzeća. Imovinu preduzeće, u koju spadaju podaci, materijali, zalihe, intelektualna svojina, objekti i postrojenja, softver i ostala imovina koja je ili u vlasništvu, pod zakupom ili se nalazi u posjedu javnog preduzeća, treba koristiti isključivo u opravdane poslovne svrhe javnog preduzeća.

Načelo 5
Povjerljivost

Povezana lica će poštivati povjerljivost podataka do kojih dolaze u ispunjavanju svojih obaveza i odgovornosti, osim u slučajevima u kojim objavljivanje odobri javno preduzeće ili je takvo objavljivanje zakonski utvrđeno. U povjerljive podatke spadaju, pored ostalog, svi podaci nejavnog karaktera koji mogu biti od koristi konkurentima.

Načelo 6
Usklađenost sa zakonom, pravilima i propisima

U izvršavanju svojih obaveza i odgovornosti, Nadzorni odbor i direktor dužni su aktivno učestvovati u kontroli provođenja važećih zakona, pravilnika i drugih propisa u javnom preduzeću. Pored toga, ako bilo koje povezano lice dođe do saznanja o bilo kojoj informaciji za koju smatra da predstavlja dokaz o materijalnom kršenju zakona, pravilnika ili propisa koji se odnose na javno preduzeće, to povezano lice dužno je ukazati na tu informaciju jednom ili više sljedećih lica: predsjedavajućem Nadzornog odbora, glavnom pravnom savjetniku javnog preduzeća, Skupštini preduzeća, policiji i drugim nadležnim organima.

Načelo 7
Podsticanje prijavljivanja nezakonitog ili neetičkog ponašanja

Nadzorni odbor i direktor dužni su utjecati na javno preduzeće da aktivno unapređuje etičko ponašanje i podsticati zaposlenike na prijavljivanje dokaza o nezakonitom i neetičkom ponašanju pojedinih zaposlenika javnog preduzeća.

Načelo 8
Krediti direktoru i članovima Nadzornog odbora

Javnim preduzećima nije dozvoljeno da na neposredan ili posredan način (kao putem supsidijara) dodjeljuju ili organizuju dodjelu individualnih kredita članovima Nadzornog odbora, direktoru, članovima Odbora za reviziju i zaposlenicima te produžavanje ili materijalna izmjena postojećih kredita dodjeljenih tim osobama. Direktor i Nadzorni odbor ne bi trebali tražiti ili pomagati u dobijanju individualnih kredita od javnog preduzeća u suprotnosti s prethodno navedenim.

Načelo 9
Razumijevanje i postupanje u skladu sa ovim kodeksom

Od povezanih lica očekuje se da djeluju u skladu sa odredbama ovog kodeksa. Odgovornost je svakog lica da prouči i da se upozna sa ovim kodeksom, da kod glavnog pravnog savjetnika javnog preduzeća traži dodatno pojašnjenje i savjet u vezi sa tumačenjem i zahtjevima ovog kodeksa, kao i u vezi sa svakom situacijom koja je naizgled u suprotnosti sa kodeksom.

Načelo 10
Odstupanje i preduzimanje disciplinskih mjera

Nikakva odstupanja od odredaba ovog kodeksa niti izmjena i dopune odredaba ovog kodeksa nisu dozvoljeni. Svako kršenje odrdaba ovog kodeksa rezultiraće neodložnim pokretanjem disciplinskog postupka i izricanjem disciplinskih mjera i eventualnim smjenjivanjem.

Načelo 11
Javna nabavka

Sva lica koja sudjeluju u procesu javnih nabavki dužna su se pridržavati odredaba Zakona o javnim nabavkama. Kršenje odredaba Zakona o javnim nabavkama smatra se težom povredom ovog kodeksa, a odgovorno lice – organ preduzeća je dužan da protiv takvih lica postupi u skladu sa načelom 10. ovog kodeksa.